Pravidla spotřebitelské soutěže

I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem akce „Challenge 2021“ (dále jen „Soutěž“) je společnost SYNOT TIP, a.s., se sídlem v Uherském Hradišti -  Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01, IČ: 26301091, DIČ: CZ26301091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3827 (dále jen „organizátor“).

II. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena od 13.7. 2021 do 18.7. 2021(dále jen „období konání soutěže“).

III. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Internetové stránky organizátora - https://challenge.synottip.cz/

IV. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která je řádně registrovaná do internetové kursové sázky provozované prostřednictvím internetu společností SYNOT TIP, a.s., fyzicky ověřila svoji totožnost, a která je členem Benefit klubu, tj. uzavřela s organizátorem Smlouvu o poskytování služeb(dále jen „soutěžící”). 

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Soutěže se nemohou účastnit fyzické osoby, u kterých to vylučuje herní plán.

Soutěže se může účastnit pouze soutěžící, který svou účast v Soutěži potvrdí, čímž zároveň akceptuje pravidla této Soutěže. Konkrétně se jedná o následující kroky, které musí soutěžící splnit:

  • ve svém profilu zatrhnout pole "SYNOT TIP CHALLENGE";
  • vyplnit pole "Přezdívka";

Zatržením pole "Chci se účastnit hry SYNOT TIP CHALLENGE" soutěžící akceptuje pravidla Soutěže a dává souhlas k uvedení své přezdívky v rámci Soutěže a zveřejnění svých výherních tiketů.

V. MECHANIKA SOUTĚŽE

Období konání soutěže bude rozděleno do několika dílčích turnajů.  V den zahájení každého turnaje jsou soutěžící náhodně rozlosováni do pavouků příslušného turnaje.

Do turnajů nebudou zařazeni soutěžící, kteří v posledních 4 týdnech nepodali ani jeden tiket a ze Soutěže budou odhlášeni. 

Každý turnaj má své unikátní číslo nebo název, který bude uveden v nabídce pro daný turnaj včetně jeho konkrétních pravidel. Soutěžícím, kteří mají registrovanou a ověřenou emailovou adresu, rozešle organizátor schéma turnaje, kterého se účastní. Pokud do jakéhokoli turnaje nelze rozlosovat plný počet soutěžících, náhodně vylosované pozice zůstanou neobsazené.

Tikety soutěžícího budou do Soutěže započítávány automaticky. Do soutěže nejsou počítány opakované tikety jednoho soutěžícího na stejné sázkové příležitosti. Do soutěže nejsou počítány ani tikety podané za benefit body nebo tikety podané se zvýhodněným kurzem. O postupujícím do dalšího kola rozhoduje vyšší součet výherních kurzů sázek podaných v čase konání příslušného turnaje a vyhodnocení proběhne nejpozději v průběhu následujícího dne po skončení turnaje. Příslušné kolo turnaje je vyhodnoceno pouze ze sázek přijatých a současně vyhodnocených v čase od 4:00 do 3:59 následujícího dne. Případné pozdější přehodnocení události nemá na výsledky turnaje a postupy zpětný vliv.

Výherní kurzy jsou počítány pouze z prvních padesáti sázek podaných v období konání příslušného turnaje. Výsledným kurzem je součet nejdříve vyhodnocených maximálně však deseti výherních kurzů. Součet výherních kurzů každého soutěžícího bude aktualizován v detailu turnaje. Součet výherních kurzů se zaokrouhluje matematicky na dvě desetinná místa. Pokud je součet výherních kursů dvou soutěžících shodný, postupuje ten, kdo podal první z výherních tiketů dříve. Pokud ani jeden ze
soutěžících nepodal v daný den sázku nebo žádná z jejich sázek není výherní, nepostupuje nikdo. 

VI. VÝHRY

Výhry jsou uvedeny v konkrétních pravidlech daného turnaje, a to ve formě peněžních prostředků. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné místo nich požadovat jiné plnění.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu této soutěže (dále jen údaje) do databáze organizátora. Účastníci soutěže souhlasí, že obrazový či zvukový záznam může provozovatel použít pro své marketingové aktivity v provozovnách organizátora, případně také v mediích. Podmínky zpracování osobních údajů účastníka v soutěži se řídí příslušným ustanovením Zásad zpracování osobních údajů organizátora dostupných zde: https://www.synottip.cz/ContentManagementData/OchranaOsobnichUdajuSynottipCz.pdf.

VIII. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Organizátor bude dohlížet na regulérní průběh Soutěže.

IX. PRAVIDLA

Tato oficiální pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání soutěže volně dostupná na webových stránkách organizátora.

Pravidla pro jednotlivé turnaje budou zveřejněna na webových stránkách organizátora vždy nejpozději 1. den před začátkem odpovídajícího turnaje.

X. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.synottip.cz .

V případě dotazů účastníků Soutěže organizátor poskytne podrobné informace a podklady k průběhu soutěže na vyžádání na e¬mailové adrese: synottip@synottip.cz.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé Soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.Nároku na účasti v Soutěži se nelze domáhat soudní cestou.V ostatním se vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o poskytování služeba právním řádem České republiky.

Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení reklamace, má v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany spotřebitele (zejména zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění) rovněž právo na mimosoudní řešení sporu, jež se zahajuje na návrh Soutěžícího podaného u subjektu věcně příslušného pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti Smlouvy o poskytování služeb, jímž je Česká obchodní inspekce, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, kontakty a bližší informace lze dohledat na těchto internetových stránkách: www.coi.cz


V Uherském Hradišti, dne 1. 5. 2021